Warning: "continue" targeting switch is equivalent to "break". Did you mean to use "continue 2"? in /var/www/klapenhest.dk/public_html/wp-content/plugins/woocommerce-product-addons/includes/class-product-addon-cart.php on line 366

Warning: "continue" targeting switch is equivalent to "break". Did you mean to use "continue 2"? in /var/www/klapenhest.dk/public_html/wp-content/plugins/woocommerce-product-addons/includes/class-product-addon-cart.php on line 395

Warning: "continue" targeting switch is equivalent to "break". Did you mean to use "continue 2"? in /var/www/klapenhest.dk/public_html/wp-content/plugins/woocommerce-product-addons/includes/class-product-addon-cart.php on line 442

Warning: "continue" targeting switch is equivalent to "break". Did you mean to use "continue 2"? in /var/www/klapenhest.dk/public_html/wp-content/plugins/woocommerce-product-addons/includes/class-product-addon-cart.php on line 471
Organisation - klap en hest
+45 21911130

VEDTÆGTER FOR FORENINGEN

LYSPUNKT


 

§1 – Navn og Hjemsted

  1. Foreningens navn er: Lyspunkt.
  2. Foreningens hjemsted er Rudersdal kommune med primært virkefelt for hele hovedstadsorganisationen.

 

§2 – Formål

a) Foreningen gennemfører bæredygtige aktiviteter og projekter primært i hovedstadsregionen med formål:

  1. at udvikle børn, unges og voksnes forhold til kunst, natur, fødevarer & madproduktion
  2. at tilbyde børn, unge og voksne frirum for derigennem at lære at leve, tænke, arbejde bæredygtigt samt opleve kunst og natur i ny kontekst
  3. at skabe nye netværk på tværs af traditionelle alders- og borgergrupper
  4. at samle midler samme der kan være med til at igangsætte og hjælpe projekter for belastede børn og unge

b) Opstarten og driften af disse aktiviteter skaffes gennem afholdelse af arrangementer og gennemførsel af projekter samt fra kontingenter fra foreningens medlemmer.

c) Foreningens aktiviteter henvender sig til børn & unge, deres forældre, kommuner og virksomheder der interesserer sig for børn, unges og voksnes tarv og udvikling. Foreningens aktiviteter henvender sig alle der kan støtte op om foreningens formål

 

§3 – Medlemmer

a) Alle kan blive medlem af foreningen.

b) Foreningen optager tre typer medlemmer:

  1. Type – Foreningen optager som medlemmer alle personer, uddannelsessteder, foreninger, organisationer, institutioner, m.v., som er indforstået med ovenstående formål (§ 2) og som vil arbejde aktivt for at fremme dette formål ved gennem f.eks at bistå foreningen med arbejdstimer eller lignende der kan understøtte foreningens formålsparagraf. Disse medlemmer er ikke forpligtet til at betale kontingent.
  2. Type – Foreningen optager som medlemmer enkeltpersoner, som betaler et, af bestyrelsen, fastsat kontingent.
  3. Type – Foreningen optager som medlemmer, uddannelsessteder, foreninger, organisationer, virksomheder, institutioner, m.v., som betaler et, af bestyrelsen, fastsat kontingent.

 

§4 – Kontingent

a) Til drift af foreningens formål opkræves et kontingent fra dets medlemmer af typen 2 og 3 (§ 3, b).

b) Kontingent og opkrævningsform fastsættes af bestyrelsen.

c) Medlemmer af typen 1 (§ 3, b), er fritaget fra at betale kontingent.

 

§5 – Udelukkelse

a) Hvis et medlem af typen 2 og 3 (§ 3, b) ikke betaler sit kontingent, ophører medlemskabet.

b) Hvis et medlem af typen 1 (§ 3, b) ikke længere arbejder eller er indforstået med foreningens formål (§ 2), ophører medlemskabet.

c) Bestyrelsen kan ved enstemmig afgørelse ekskludere medlemmer med øjeblikkelig virkning.

 

§6 – Foreningens ledelse og bestyrelse

a) Foreningen består af en bestyrelse bestående af et ulige antal medlemmer op til 9 medlemmer min. 5 medlemmer.

b) Bestyrelsen vælges ved første generalforsamling for et år af gangen. Formanden vælges på generalforsamlingen i lige år, 2 medlemmer er på valg i ulige år, 2 i lige år. Øvrige bestyrelsesmedlemmer vælges blandt foreningens medlemmer og blandt de samarbejdspartnere der er medlemmer. Derudover vælges to suppleanter hvert år.

c) Bestyrelsen kan nedsætte underudvalg og arbejdsgrupper til afgrænsede opgaver, samt uddelegere faste driftsopgaver til daglig ledelse.

d) Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden og er kun beslutningsdygtig, når et flertal er til stede.

e) Bestyrelsen mødes efter indkaldelse af formand eller i dennes fravær næstformand så ofte, som det skønnes nødvendigt, eller dette begæres af et flertal medlemmer af bestyrelsen. Bestyrelsen skal dog minimum mødes 3 gange i løbet af et år.

f) Foreningen tegnes af formanden og et andet bestyrelsesmedlem i forening.

g) Foreningen kan ansætte lønnet arbejdskraft til relevante arbejdsopgaver.

 

§7- Revision og regnskab

a) Foreningens årsregnskab revideres af en af generalforsamlingen valgt registreret revisor.

b) Foreningens regnskabsår løber fra 1. januar – 31. december.

c) Første regnskabsår løber fra stiftelsen 1.1.2018 til 31.12.2018

d) For foreningens forpligtelser hæfter alene dennes formue, og ingen anden har noget personligt ansvar for foreningens forpligtelser.

 

§8 – Vedtægtsændringer

a) Vedtægtsændringer kan foreslås af bestyrelsen og medlemmer.

b) Vedtægtsændringer besluttes ved en flertalsafstemning på den årlige generalforsamling.

c) Forslag til vedtægtsændringer, skal være bestyrelsen skriftlig i hænde senest 4 uger før den årlige generalforsamling.

 

§9 – Generalforsamling

a) Generalforsamlingen er foreningens højeste instans.

b) Generalforsamlingen afholdes 1 gang årligt.

c) Generalforsamlingen indkaldes med 2 ugers varsel ved e-mail.

d) Den endelige dagsorden for generalforsamlingen, sendes ved e-mail senest 4 dage inden generalforsamlingen. Men skal som minimum indeholde følgende:
– Valg af dirigent
– Formandens beretning
– Aflæggelse og godkendelse af regnskab
– Behandling af indkomne forslag
– Godkendelse af budget
– Valg af revisor og revisorsuppleant
– Eventuelt.

e) Alle medlemmer kan fremsende forslag til generalforsamlingen indtil 3 uger før denne afvikles.

f) Alle beslutninger træffes ved simpel stemmeflerhed.

g) I tilfælde af stemmelighed, skal forslaget stilles til næste generalforsamling.

h) Stemmeret til generalforsamlingen, tilfalder medlemmer af typen 1 og 3 (§ 3, b). En forudsætning for at være stemmeberettiget er, at kontingent er betalt rettidigt.

i) Stemmeret til generalforsamlingen, tilfalder alle der har betalt kontingent.

j) Medlemmer af typen 2 (§ 3, b) er ikke stemmeberettiget.

k) Der kan ikke stemmes ved fuldmagt.

l) Alle medlemmer kan indstille personer til bestyrelsen.

m) Forslag til kandidater til bestyrelsen skal være foreningen i hænde senest 2 3 uger før generalforsamlingen ledsaget af en kort skriftlig beskrivelse af kandidaterne. Senest 10 dage inden generalforsamlingen udsendes til de stemmeberettigede en liste med navnene på de personer, der opstiller til valg ledsaget af beskrivelsen

n) Ekstraordinær generalforsamling skal afholdes, når et flertal af bestyrelsen finder det nødvendigt, og skal afholdes, når mindst halvdelen af medlemmerne fremsætter skriftlig begrundet anmodning om det over for bestyrelsen. I sådanne tilfælde skal generalforsamlingen afholdes mindst fire uger efter, at anmodningen er kommet til bestyrelsens kendskab.

o) Indkaldelsesfristen for en ekstra ordinær generalforsamling er to uger.

 

§10 Opløsning af foreningen

a) Opløsningen af foreningen kan kun finde sted med 2/3 flertal blandt de fremmødte på 2 hinanden følgende generalforsamlinger, hvoraf den ene er ordinær.

b) Ved opløsning tilfalder foreningens aktiver udviklingsarbejdet blandt børn og unge i hovedstadsregionen efter den opløsende generalforsamlings nærmere bestemmelser, dog kun under og rettet mod de i §1 definerede formål.

c) Vedtægtsændringer samt opløsning af foreningen endeligt skal godkendes af Civilstyrelsen som fondsmyndighed, jf. den ved foreningens stiftelse gældende Lovbekendtgørelse 1992-08-11 nr. 698 om fonde og visse foreninger § 1 stk. 4.
Således vedtaget på foreningens stiftende generalforsamling.

 

Birkerød den 6.1.2018.